Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement H.O.G.® Limburg Chapter Netherlands

1. Doel

1.1. Het doel van de vereniging is: het organiseren van motortochten en bijbehorende evenementen gerelateerd aan
Harley-Davidson® in de ruimste zin des woords.

2. Aspirant leden, volwaardige leden, partner leden en donateurs

LCN HOG approved logo2.1. Aspirant-leden kunnen alle natuurlijke personen worden van 18 jaar en ouder indien zij kunnen aantonen dat zij een actief H.O.G.® lidmaatschap hebben. Het aspirant lidmaatschap gaat 1 jaar na aanmeldingsdatum automatisch over in een volwaardig lidmaatschap.
2.2. Volwaardige leden zijn leden die langer dan 1 jaar na aanmeldingsdatum bij het Chapter lid zijn van het Chapter en een actief H.O.G.® lidmaatschap hebben.
2.3. Indien het lidmaatschap van de H.O.G.® eindigt, eindigt conform het H.O.G.® Charter automatisch ook het lidmaatschap van het Chapter.
2.4. Partnerleden zijn zelf geen eigenaar van een HD/Buell, maar partner van een Chapterlid die eigenaar is van een HD/Buell, een actief H.O.G.® en een actief Chapter lidmaatschap heeft. Partnerleden kunnen meerijden en deelnemen aan door het Chapter georganiseerde activiteiten.
2.5. Donateurs kunnen alle natuurlijke personen worden van 18 jaar en ouder en alle rechtspersonen, die de doelstelling van de vereniging onderschrijven en door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Donateurs hebben geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren tijdens ledenvergaderingen of bijeenkomsten

3. Persoonsgegevens

3.1. Alle persoonlijke gegevens van leden zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt voor eigen administratie.
3.2. De gegevens worden niet doorgegeven c.q. verkocht aan andere instanties of personen, zonder toestemming van betrokkene.

4. Het Bestuur

4.1. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden en maximaal 5, waarvan de Director rechtstreeks in functie door de Algemene Leden Vergadering (ALV) gekozen wordt. De kandidaat Director dient minimaal 2 jaar lid te zijn van het Chapter alvorens in aanmerking te kunnen komen voor deze functie.
4.2. Kandidaat bestuursleden kunnen door het bestuur worden voorgedragen of door schriftelijke bekendmaking bij het zittend bestuur met ondersteuning van 3 leden van de vereniging, uiterlijk 1 uur vóór de aanvang van de ALV.
4.3. Bekendmaking van de kandidaten geschiedt op de ALV.
4.4. De zittingsduur is 4 jaar. Bestuursleden kunnen herkozen worden.
4.5. Aftreden geschiedt volgens rooster.
4.6. De bestuursfunctie van Assistant-Director, Secretary en Treasurer worden door de bestuursleden onderling verdeeld.
4.7. Actieve bestuursleden (Primary Officers) zijn vrijgesteld van betalen van contributie.

5. Commissies

5.1. Het bestuur is bevoegd tot het instellen van Officers en deze tijdelijk te belasten met bijzondere opdrachten, met wederzijdse goedkeuring.
5.2. Officers kunnen zelfstandig opereren, indien dit uitsluitend door meerderheid van stemmen van het bestuur is aangegeven, maar blijven onder verantwoordelijkheid van het bestuur en derhalve de voortgang rapporteren aan het bestuur.
5.3. Officers brengen verslag uit aan het bestuur of wanneer het bestuur dit wenselijk acht.
5.4. Het bestuur houdt een register bij van Officers.

6. Financiën

6.1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: • Contributies • Subsidies • Donaties/Sponsorgelden • Toevallige baten
6.2. De aspirant leden, volwaardige leden en partner leden dienen de Chapter contributie aan het begin van ieder kalenderjaar te voldoen, doch uiterlijk vóór 1 februari van het lopend kalenderjaar. Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
6.3. De treasurer dient op de ALV, of op verzoek van het bestuur verantwoording af te leggen over de financiën.
6.4. De kascommissie, bestaande uit 2 personen, niet tot het bestuur behorend, controleert voor de ALV de financiën en maakt haar bevindingen schriftelijk kenbaar aan het bestuur en op de ALV.
6.5. De Kascommissie mag maximaal 2 aansluitende jaren dezelfde samenstelling hebben. De kascommissie wordt binnen de ALV gekozen.

7. Ledenvergaderingen

7.1. Ten minste één maal per jaar en voorts zo dikwijls het bestuur dit nodig acht, wordt een (ALV) gehouden.
7.2. De ALV vindt plaats op een door het bestuur aan te wijzen locatie.
7.3. De oproep tot de ALV geschiedt schriftelijk, per e-mail of door aankondiging op www.limburgchapter.nl, tenminste 10 dagen voor de vergadering, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
7.4. Indien ten minste 10% van de actieve leden dit wenselijk acht en dit schriftelijk aan het bestuur meldt, dient de voorzitter tot een ALV op te roepen. Is dit binnen 4 weken niet gebeurd, dan hebben de leden het recht zelf een vergadering te beleggen.
7.5. De ALV wordt gehouden, ongeacht het aantal opgekomen leden.
7.6. Toegang tot de ALV hebben de leden die niet geschorst zijn, de aspirant-leden, de partner leden en donateurs alsmede diegenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
7.7. Een presentielijst zal worden bijgehouden.
7.8. Een geschorst lid heeft toegang tot de ALV waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.

8. Stemmen

8.1. Stemmen kan plaats vinden in een ALV.
8.2. Stemgerechtigd zijn alléén volwaardige leden die de contributie voor het verenigingsjaar hebben voldaan.
8.3. De meerderheid beslist. Onder meerderheid wordt verstaan 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen, zijnde geen volmachtstemmen.
8.4. Stemming geschiedt mondeling dan wel schriftelijk. Stemmen op personen gebeurt altijd schriftelijk.

9. Ritorganisatie / Ritreglement:

9.1. Voor richtlijnen tijdens toerritten wordt verwezen naar ons Ritreglement, welk ritreglement als bijlage is toegevoegd, danwel op onze website staat vermeld.

10. Huishoudelijk reglement

10.1. Wijzigen van het Huishoudelijk Reglement kan alleen geschieden in een ALV.

11. Sancties.

11.1. Bij het niet naleven van het huishoudelijk- c.q. ritreglement kan het bestuur sancties opleggen. Bij overtredingen van de reglementen door een van de leden worden door het bestuur maatregelen genomen.

De eerste maal wordt het lid mondeling en schriftelijk gewaarschuwd
De tweede maal volgt een mondelinge en schriftelijke ernstige waarschuwing
Bij de derde maal wordt het lid geroyeerd als lid van het Chapter en verder uitgesloten als deelnemer aan alle activiteiten. De waarschuwingen en het royement worden door twee leden van het bestuur met betrokkene besproken, schriftelijk bevestigd en conform het H.O.G.® reglement afgehandeld.
12. Slotbepaling
12.1. In alle gevallen, waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, of bij verschil van inzicht over de bepalingen in dit Huishoudelijk Reglement of één van de reglementen, alsmede over het doel, de strekking of toepassing daarvan, beslist het verenigingsbestuur.

Wil je lid worden van de H.O.G.®? Schrijf je dan nu online in door hier te klikken.